& ansökan dokumentation

{ dokumentation -

vad innebär dokumentation...

Det finns tre typer av stipendier du kan söka. Dokumentation, forskningsprojekt eller reseanslag . Nu är du på sidan där du söker för dokumentation. Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde. Stipendierna gäller normalt hela månader men deltidsforskning är möjlig. De är personliga och skattefria, men ger ej socialskydd.

Ansökan skall innehålla kortfattad projektplan med följande rubriker.

 • Titel
 • Bakgrund
 • Syfte
 • Frågeställningar
 • Material/undersökningsgrupp
 • Metod
 • Forskningsgrupp/handledare (i tillämpliga fall)
 • Etiskt tillstånd (beroende på verksamhetens karaktär)
 • Tidsplan
 • Ekonomisk kalkyl (inkl. uppgifter om bidrag har sökts/kommer att sökas (kr), har erhållits (kr) för samma ändamål hos andra bidragsgivare)
 • CV

För icke disputerade skall forskarregistrering och handledare anges.

Ansökan med bilagor ska ifyllas, undertecknas och insändas i 6 exemplar (original samt fyra kopior). Blanketten fylles med fördel i på skärmen, skrivs sedan ut på skrivare och förses med underskrift innan den insändes till stiftelsen. Ansökan om forskarstipendium/dokumentation behandlas av stiftelsens styrelse under december månad. Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars eller 1 oktober för vårens respektive höstens ansökningsomgångar under nedanstående adress.

Folke Bernadotte Stiftelsen
för barn och ungdom med rörelsehinder
c/o Britta Wallgren
Baggensgatan 18, 4 tr.
111 31 Stockholm

Stipendier för dokumentation
Stipendier kan också användas för dokumentation av arbetssätt, verksamhet eller projekt i anslutning till stiftelsens ändamål. I skolan såväl som inom vården ska verksamheten vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att goda resultat ska kunna spridas till andra krävs att erfarenheterna dokumenteras och utvärderas systematiskt. Folke Bernadottestiftelsen önskar sprida kunskap om arbetssätt som fungerat väl och gagnat barn och elever med rörelsehinder. Stipendiet är personligt och skattefritt, men ger inget försäkringsskydd och är inte pensionsgrundande. Ansökan ska innefatta merit- och tjänsteförteckning, kort beskrivning av den verksamhet som ska dokumenteras samt rekommendationer som styrker verksamhetens värde och sökandes lämplighet som styrker verksamhetens värde.

Hjälp till att bidra till stiftelsen utveckling. Sätt in in pengar på bankgiro 470-4524. Vill du veta mera?