& ansökan forskningsprojekt

{ forsknings projekt -

vad innebär forskningsprojekt...

Det finns tre typer av stipendier du kan söka. Det är forskningsprojekt, reseanslag eller dokumentation. Nu är du på sidan där du söker för forskningsprojekt. Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde. Stipendierna gäller normalt hela månader men deltidsforskning är möjlig. De är personliga och skattefria, men ger ej socialskydd.

Ansökan skall innehålla kortfattad projektplan med följande rubriker.

 • Titel
 • Bakgrund
 • Syfte
 • Frågeställningar
 • Material/undersökningsgrupp
 • Metod
 • Forskningsgrupp (i tillämpliga fall)
 • Etiskt tillstånd (beroende på undersökningens karaktär)
 • Tidsplan
 • Ekonomisk kalkyl (inklusive uppgifter om huruvida bidrag har sökts eller kommer att sökas (kr), eller har erhållits (kr) för samma ändamål hos andra bidragsgivare)
 • CV

Ansökan med bilagor ska ifyllas, undertecknas och insändas i 6 exemplar (original samt fyra kopior). Blanketten fylles med fördel i på skärmen, skrivs sedan ut på skrivare och förses med underskrift innan den insändes till stiftelsen. Ansökan om anslag för konferenser/studieresor behandlas av stiftelsens styrelse under april månad. Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars eller 1 oktober för vårens respektive höstens ansökningsomgångar, under nedanstående adress.

Folke Bernadotte Stiftelsen
för barn och ungdom med rörelsehinder
c/o Britta Wallgren
Baggensgatan 18, 4 tr.
111 31 Stockholm

För icke disputerade skall forskarregistrering och handledare anges.

Hjälp till att bidra till stiftelsen utveckling. Sätt in in pengar på bankgiro 470-4524. Vill du veta mera?